Gujarati Bird names

Home

અધરંગ

Tickell's Blue Flycatcher

અવાક

Black-crowned Night Heron

વાક

આડ

Common Coot

દસાડી, ભગતડુ

ઇન્દ્રરાજ

Malabar Whistling Thrush

કસ્તુરો

ઉજળો ગીધ

Himalayan Vulture

ઊજળી

White Stork

સફેદ ઢોંક

કુંજ

Common Crane

ભારતીય નાનો લક્કડખોદ

કપાસી

Black-shouldered Kite

કબુત

Grey Heron

કબૂત બગલો

કબૂતર

Rock Pigeon

નાનો કરકરીયો

કરકરો

Demoiselle Crane

કલકલિયો

White-throated Kingfisher

ચોટીલી કાબરી બતક

મોટો રાજાલાલ

કસ્તુરી

Indian Blackbird

કંસારો

Coppersmith Barbet

કાચબરંગી

Ruddy Turnstone

અગીયો ચંડુલ

નાની ફડકફુતકી

કાણી બગલી

Indian Pond Heron

કાબર

Common Myna

કથ્થઈ કાબર

કાબરી કાબર

Asian Pied Starling

કાબરો કશ્યો

Bar-winged Flycatcher-shrike

શામો પીદ્દો

કાબરો લક્કડખોદ

Yellow-crowned Woodpecker

ચેત્વા

મોટો ગડેરા

શ્યામશિર કશ્યો

શ્યામશિર પીલક

કાળી ટુક

Woolly-necked Stork

ધોળી ડોક ઢોંક

કાળીયો કોશી

કાળો તેતર

Black Francolin

નાનો ઢોલ બગલો

કોયલ

Asian Koel

કોકિલા

કોરા

Watercock

જળમુરઘો

ખંજન

White-browed Wagtail

ખેતરિયો

Rufous-tailed Lark

ખેરખટ્ટો

Rufous Treepie

ખખેડો

ખેરો ગીધ

Egyptian Vulture

સફેદ ગીધ

ધુળીયો તેતર

ગજપાંવ

Black-winged Stilt

નાની લીલાપગ તુતવારી

ગયણો

Northern Shoveler

પક્તીચાંચ

ગુલાબી તુતી

ગુલાબી પેણ

Great White Pelican

ગાજહંસ

Greylag Goose

વન ઘુવડ

ગીજા

Cotton Pygmy Goose

ગીધ

Indian White-backed Vulture

શ્વેતપીઠ ગીધ

હુદહુદ

ઘર ચકલી

House Sparrow

મોટો ચંડુલ

નાની પાન ટીકટીકી

ઘોરાડ

Great Indian Bustard

ચટકી માખીમાર

Red-breasted Flycatcher

ચમચો

Eurasian Spoonbill

ચાતક

Pied Crested Cuckoo

ચાષ

Indian Roller

વર્ષા લાવરી

ચિબરી

Spotted Owlet

ચિલોત્રો

Indian Grey Hornbill

ચોખર

Red Spurfowl

ચોટીલી પેણ

Dalmatian Pelican

રૂપેરી જંગલી કૂકડો

મોટો જમાદાર

જળ અગન

Oriental Skylark

ભરત ચંડુલ

જળ કૂકડી

Common Moorhen

જળમુરઘી

જળ કાગડો

Great Cormorant

મોટો કાજિયો

જળ કીટકીટ

Common Chiffchaff

બદામી ફુત્કી

જળમાંજાર

Pheasant-tailed Jacana

કથ્થાઈ જળમાંજાર

જળ-હળ

Indian Skimmer

ટપકીલી નાચણ

White-spotted Fantail

ટપકીલી લલેડુ

Puff-throated Babbler

શ્યામદીલ લક્કડખોદ

મોટો કાળો જુમ્મસ

ટીટોડી

Red-wattled Lapwing

ટીલીયાળી બતક

ટીસો

White-eyed Buzzard

શ્વેતનેણ ટીસો

ડવક

White-breasted Waterhen

સફેદ ચતરી

ડાકુ

Cinereous Vulture

શાહી ગીધ

ઢોર બગલો

Cattle Egret

બગલો

તુઈ

Plum-headed Parakeet

તુતવારી

Terek Sandpiper

ચંચળ

કાળુ વૈયું

થરથરો

Black Redstart

દુધરાજ

Asian Paradise Flycatcher

તરવરિયો

દુધિયો લટોરો

Southern Grey Shrike

દૈયડ

Oriental Magpie Robin

દરજીડો

Common Tailorbird

દરિયાઈ અબલખ

Eurasian Oystercatcher

દરિયાઈ ગરુડ

White-bellied Sea Eagle

દરિયાઈ બગલો

Western Reef Heron

દેવ ચકલી

Indian Robin

વીડ ધાનચીડી

ધુતાર (નર)

Eurasian Hobby

ધોતી (માદા)

ધોળ હોલો

Eurasian Collared Dove

નકટો

Knob-billed Duck

નદી બગલો

Purple Heron

નવરંગ

Indian Pitta

નાચણ

White-throated Fantail

દેશી છાપો

નાની અબાલી

Dusky Crag Martin

ભેખડ અબાબીલ,ગાર અબાબીલ

નાની મુરઘાબી

નાની ઢોંગીલી

નાની ધોમડી

કાળા પગ કીચડીયો

નાનો ચંડુલ

Sykes's Crested Lark

નાનો કાજિયો

નાનો બલો

Lesser Flamingo

નાનો હંજ

નીલ કૂકડી

Grey-headed Swamphen

નીલ જળમુરઘો

નીલ માખીમાર

Ultramarine Flycatcher

પચનક લટોરો

Bay-backed Shrike

રેખાપૂછ ગડેરા, નાનો ગડેરા

પથરાળ ગન્ડમ

Grey-necked Bunting

થોરિયો ગન્ડમ

શિયાળુ સંસાગર

પુલક

Short-toed Lark

સાદુ ચંડુલ

પવઈ મુનિયા

Indian Silverbill

શ્વેતકંઠ તપશિયુ

પવાઈ મેના

Chestnut-tailed Starling

પહેલવાન ચકલી

Chestnut-shouldered Petronia

રાજી ચકલી

પાન ટીકટીકી

Clamorous Reed Warbler

મોટો પાન કરકરીયો

નિલ કસ્તુરો

પિયાસણ

Eurasian Wigeon

પિયાસયુ, ફારૌ

પીલક

Indian Golden Oriole

સોનેરી પીલક

પીળો પીદ્દો

Isabelline Wheatear

ઉજળો પિદ્દો

ફુલરાજ

Crimson Sunbird

ફુલરાજ શક્કરખોરો

ફુલસુંઘણી

Thick-billed Flowerpecker

ગુગળા

બદામી ગીધ

Griffon Vulture

પહાડી ગીધ

બનારસ

Black-necked Stork

મોટો ઢોંક

બપૈયો

Common Hawk-cuckoo

ભગવી સમડી

સુરખાબ, ભગવી સુરખાબ

બલો

Greater Flamingo

હંજ, મોટો હંજ

બાજ

Northern Goshawk

મોટો શકરો

મોટી બાતણ

બાદશાહ શકરો

Eurasian Sparrowhawk

ભુખરો ગીધ

Indian Vulture

ગિરનારી ગીધ

નીલ શિર ક્સ્તુરો

નીલપંખો

પીળી આંખ લેલુંમ

રેત ચંડુલ

ભીમરાજ

Greater Racket-tailed Drongo

મખમલી થડચડ

Velvet-fronted Nuthatch

મત્સ્ય ગરુડ

Pallas's Fish Eagle

પલાસનો માછીમાર

મધિયો

Oriental Honey-buzzard

નારંગી કસ્તુરો

મોટુ તેજપર

Collared Pratincole

મોટી લરજી

Common Kestrel

તીમતીમા

મોટો કશ્યો

Large Cuckoo-shrike

મોટો ઘુવડ

Indian Eagle-owl

મોટો શિંગડાંવાળો ઘુવડ

મોટો ધોળો બગલો

મોર (નર)

Indian Peafowl

ઢેલ (માદા)

મોર બાજ

Crested Hawk-Eagle

મોરચકલી

Crested Bunting

કથ્થઈપંખ, મોરગન્ડમ

રણ ગોધલો

Indian Courser

રણ ચંડુલ

Greater Hoopoe-lark

રણ પીદ્દો

Desert Wheatear

રણ બુલબુલ

White-eared Bulbul

રેતાળ રણગોધલો

Cream-coloured Courser

બદામી રણગોધલો

લાલ પૂંછ લટોરો

રુપેરી પેણ

Spot-billed Pelican

ચોટલી પેણ

તરંડીયો, લાલ શિર

રામચકલી

સાત બેન , મોટું લેલાં

રાખોડી શિર મત્સ્ય ગરુડ

કાળી તુતવારી

રાજહંસ

Bar-headed Goose

રાજાલાલ

Orange Minivet

રાણા ટીસો

Eurasian Buzzard

નાનો ટીસો

રાતળ ટીટોડી

Greater Sand Plover

મોટી ઢોંગીલી

લગડ

Laggar Falcon

લેસર અબાબીલ

Wire-tailed Swallow

લુહાર

Gadwall

રાતોબારી

બદામીપૂછ માખીમાર

લાવરી

Rock Bush Quail

ભડકીયું, વગડાઉ ભડકીયું

રેખાલો ચુગ્ગડ

લીલો કીટકીટ, ઝાંખી લીલી ફુત્કી

લીલીપગ તુતવારી, શ્વેતપૂછ તુતવારી

લીલો કંસારો

Brown-headed Barbet

લીલો હરિયો

Jerdon's Leafbird

જોર્ડનનો હરિયો

લોટણ હોલો

Red Collared Dove

વગડાઉ ટીટોડી

Yellow-wattled Lapwing

પારસણ ટીટોડી

વન કાબર

Jungle Myna

વન ચિબરી

Jungle Owlet

વન દશરથીયું

Indian Jungle Nightjar

વન છાપો

વન લલેડુ

Jungle Babbler

વન લાવરી

Jungle Bush Quail

વન ભડકીયું

વનઘોડો

Forest Wagtail

વાપી લલેડુ

Indian Scimitar Babbler

વાંકી ચાંચ લેલાં

શકરો

Shikra

શંખલો

Crab Plover

શમા

White-rumped Shama

શ્યામા

બાહ્મણી મેના

શ્વેતનયના

Oriental White-eye

બબુના

શાહી જુમ્મસ

Eastern Imperial Eagle

શાહીન

Peregrine Falcon

કાળો લાલ માથાની ભેરી (માદા), ભેરીબચ (નર)

ઘોડા કાબર

શીંગબાજ

Scaly-breasted Munia

ટપકાંવાળી મુનિયા, ટાલીયું તપશિયુ

શોબિગી

સુઘરી

Baya Weaver

સૂડો

Rose-ringed Parakeet

શ્વેતપૂછ ટીટોડી

સમડી

Black Kite

ચીલ, કાશ્મીરી ચીલ, શિયાળુ દેશી સમડી

સુરખ

Red Avadavat

લાલ મુનિયા, લાલ તપશિયુ

સંસાગર

Bonelli's Eagle

સુહાગણ

Malabar Trogon

સાદો કીટકીટ

Sulphur-bellied Warbler

લદાખી ફુત્કી

સાપમાર

Short-toed Snake Eagle

સામન્ય બટ્ટાવડો

Chestnut-bellied Sandgrouse

નાની તુતવારી

સારસ

Sarus Crane

સીંગપર

Northern Pintail

સીટીમાર લલેડુ

Brown-cheeked Fulvetta

સીરકીર

Sirkeer Malkoha

હરિયો

Golden-fronted Leafbird

સોનેરીભાલ હરિયો

હરીયલ

Yellow-footed Green Pigeon

હોર્ન બટેર

Barred Buttonquail

કાળીચટી બીલ બટેર

હોલી

Laughing Dove